جستجو
کارگاه های آموزشی حقوق برای حقوقدانان
کارگاه های آموزشی حقوق برای غیرحقوقدانان
کارگاه های آموزشی حقوق برای عموم
فیلم کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی حقوق کیفری فن آوری اطلاعات و ارتباطات        « برگزار شد.  »

کارگاه آموزشی بررسی قانون پیش فروش آپارتمانها         « برگزار شد.  »

دومین کارگاه آموزشی مهارت‌های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی       « برگزار شد.  »

کارگاه آموزشی حقوق بانکی         « برگزار شد.  »

کارگاه آموزشی یک روزه حقوق پزشکی

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
اکنون :